Bygdeföreningens stadgar

§1. Namn
Föreningens namn är BYGDEFÖRENINGEN LIVSGLÄDJE.

§2. Syfte och mål
Bygdeföreningen
– är såväl partipolitiskt som religiöst obunden och neutral.
– ska verka för sammanhållning och gemenskap och få nyinflyttade att känna sig välkomna.
– ska motverka isolering och missbruk i alla former och verka för kultur och livskvalité.
– ska uppmärksamma ideella insatser av medmänsklig, miljö och kulturell natur.

§3. Medlem
kan var och en bli som är boende inom Fintorp och Skallarps rotar samt gårdarna i Esbjörnabo och personer med anknytning till och känsla för bygden och som stöder föreningens målsättning och syfte samt ställer sig bakom föreningens stadgar.

§4. Uteslutning
Styrelsen äger rätt att utesluta den som bevisligen motarbetar föreningens mål, syfte och stadgar.

§5. Utträde
Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen genom att meddela styrelsens ordförande.

§6. Styrelse
Föreningen väljer en styrelse på fem personer, varav en utses av föreningen till ordförande, samt två ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsens ledamöter skall vara fast boende på orten och väljs för en tid av två år, med två respektive tre ledamöter varje år.

§7. Styrelsens uppgifter
– Föra en aktuell medlemsförteckning och informera nyinflyttade om bygdeföreningen.
– Anordna, förbereda och inbjuda till ett årsmöte, under sommarhalvåret.
– Förvalta eventuell kassa och inför årsmötet redovisa räkenskaperna.
– Tillvarataga medlemmarnas förslag och verkställa föreningens beslut.
– Vara kontaktpersoner när någon vid sjukdom, sorg eller av andra skäl har behov av hjälpinsatser från ”goda grannar”. Men också när det finns anledning att fira.
– Kontaktpersoner för angelägenheter som berör bygden.
– Protokollföra styrelsens sammanträden.

§8. Verksamhetsåret

Verksamhetsåret sträcker sig från 1 jan till 31 dec.

Årsmötet hålls under januari månad.

Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda 14 dagar före årsmötet.

Obligatoriska ärenden
– Redogöra för verksamheten och dess ekonomi
– Revisorernas berättelse
– Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
– Val av styrelseledamöter och ersättare
– Val av styrelsens ordförande
– Val av två revisorer och ersättare
– Medlemsavgift nästkommande år
– Övriga val
– Övriga ärenden som årsmötet beslutar uppta till behandling

§9. Föreningen tecknas
Föreningen tecknas av ordföranden och kassör var för sig